Comhairliúchán poiblí ar an dréachtlíonra bus nua ar siúl go dtí Dé hAoine, 2 Meitheamh 2023.

D’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) a dhréachtlíonra bus nua do Ghaillimh inniu. Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de na naoi bpríomhghné de chuid BusConnects na Gaillimhe a bhfuil sé mar aidhm aige córas bus na cathrach a bhunathrú go bunúsach, rud a fhágann go mbeidh iompar poiblí níos úsáidí do níos mó daoine.

Faoi na moltaí laistigh de thuarascáil athdhearadh líonra bus na Gaillimhe, méadóidh leibhéal na seirbhísí bus i gCathair na Gaillimhe, i mBearna agus in Órán Mór thart ar 50%.

Cumasófar na leibhéil seirbhíse bhreise seirbhísí bus a leathnú go ceantair nua, níos mó bealaí le seirbhísí rialta, clár ama feabhsaithe don deireadh seachtaine agus bealach nua 24 uair an chloig.

Bheadh an tseirbhís bus 24 uair an chloig, ar a dtabharfar Bealach 9, ag feidhmiú ó Chnoc na Cathrach trí lár na cathrach go Dabhach Uisce agus an Pháirc Mhór. D’oibreodh trí bhealach molta gach 15 nóiméad nó níos fearr. Ina theannta sin, rithfeadh roinnt bealaí níos faide ar maidin agus san oíche.

Mar thoradh ar na moltaí freisin beidh rochtain ag níos mó cónaitheoirí sa chathair agus a bruachbhailte ar an líonra iompair phoiblí le Bóthar Bhaile an Mhóinín Uachtarach, Bóthar an Chósta idir Cathair na Gaillimhe agus Órán Mór agus Cnoc Óráin i measc na gceantar a rachaidh chun tairbhe. Bheadh níos mó daoine lonnaithe laistigh de 400 méadar siúil ó stad bus, méadú 67% ón 62% faoi láthair.

Dhéanfadh na bealaí sa dréachtlíonra bus nua freastal ar lár na cathrach le níos mó bealaí trasna na cathrach, agus an príomhphointe idirmhalartaithe suite ag an bhFaiche Mhór. Éascóidh sé seo comaitéireacht traschathrach.

Déanfar táillí a shimpliú ar bhealach a dhéanfaidh idirmhalartú gan uaim. Ní bheidh ar chustaiméirí íoc breise as athrú idir seirbhísí bus uirbeacha laistigh den tréimhse 90 nóiméad sin.

D’fhorbair an NTA an tuarascáil líonra nua atá á nochtadh inniu i gcomhar leis na Comhairlí Cathrach agus Contae agus oibreoirí bus áitiúla, i bpróiseas arna éascú ag saineolaithe dearadh líonra.

Mairfidh comhairliúchán ar an dréachtlíonra nua a seoladh inniu ar feadh 6 seachtaine. Beidh imeachtaí faisnéise poiblí ar siúl ó Dé Máirt, 16ú – Déardaoin, 18ú Bealtaine (san áireamh) agus ligfidh próiseas comhairliúcháin ar líne do bhaill an phobail a n-aiseolas a sholáthar ar na moltaí. Tabharfar an t-athdhearadh chun críche sna míonna amach romhainn agus cuirfear an líonra nua i bhfeidhm ó 2025 ar aghaidh.

Dúirt Hugh Creegan, Leas-Phríomhfheidhmeannach an NTA: “Mar mhol eacnamaíoch, acadúil agus cultúrtha, tá Gaillimh ar cheann de na cathracha is tapúla atá ag forbairt in Éirinn. Le daonra na cathrach le méadú faoi 40,000 faoi 2040, tá sé ríthábhachtach go mbeadh líonra iompair phoiblí ag Gaillimh a nascann pobail ar fud na cathrach agus na ceantair máguaird.

“Trí BusConnects na Gaillimhe, ba mhaith linn é a dhéanamh níos éasca do dhaoine dul timpeall trí phlódú tráchta a laghdú, agus an chathair a dhéanamh níos tarraingtí do dhaoine a chónaíonn, a oibríonn, a infheistíonn i nGaillimh nó a thugann cuairt ar Ghaillimh. Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de phríomhcholúin BusConnects na Gaillimhe.

“Trí rogha inmharthana an ghluaisteáin a thabhairt do mhuintir na Gaillimhe, is féidir linn an t-aistriú i dtreo modhanna iompair níos inbhuanaithe a spreagadh. Le bealach bus nua 24 uair an chloig agus méadú mór ar sheirbhísí bus sa chathair chomh maith le Bearna agus Órán Mór, is féidir linn pobail a nascadh agus cabhrú le cathair níos inbhuanaithe a chruthú.

“Mholfainn do chomaitéirí agus cónaitheoirí ar fud na Gaillimhe páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin ar líne agus a gcuid tuairimí a roinnt. Cabhróidh an t-aiseolas linn líonra bus atá feabhsaithe go mór a thabhairt chun críche a fhreastalaíonn ar riachtanais chathair atá ag fás.”

Chaintigh Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, ar an dréachtlíonra bus nua: “De réir mar a leanann cathair na Gaillimhe agus an ceantar máguaird ag fás, tá sé ríthábhachtach go gcuirfimid líonra iompair phoiblí i bhfeidhm a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag cathair rathúil agus a luathaíonn ár dturas chuig todhchaí neodrach.

“Sin an fáth go bhfuil an-áthas orainn tacaíocht a thabhairt don NTA i bhforbairt an dréachtlíonra bus nua do Ghaillimh. Thabharfadh méadú 50% ar sheirbhísí bus i nGaillimh dreasacht do dhaoine aistriú ón ngluaisteán go dtí iompar poiblí. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tiomanta do leanúint lenár gcuid oibre leis an NTA chun é seo agus gnéithe eile de BusConnects na Gaillimhe a chur i bhfeidhm.”

Dúirt Michelle Poyourow, Príomhaí Jarrett Walker & Associates: “Trí chomhoibriú leis na hoibreoirí bus áitiúla, Comhairlí Cathrach agus Contae agus pleanálaithe an NTA, táimid tar éis breathnú nua ar conas is féidir le líonra bus na Gaillimhe freastal ar riachtanais nua-aimseartha mhuintir na Gaillimhe.

“Is iad na smaointe móra atá sa dréacht-togra seo ná an líonra bus a dhéanamh níos simplí, níos éasca le foghlaim agus níos éasca le húsáid. Fanacht ghearr a thairiscint, ar feadh na seachtaine ar fad, ar níos mó bealaí. Busanna a rith níos déanaí sa tráthnóna agus ar an deireadh seachtaine nuair is mian le go leor daoine taisteal.

Mhéadódh an dréachtlíonra seo líon na bpost, scoileanna agus siopaí a bhféadfadh muintir na Gaillimhe a bhaint amach laistigh d’am taistil réasúnta ar bhus. Bheadh 38% níos mó post laistigh d’am taistil leathuaire don ghnáthchónaitheoir, i gcomparáid leis an lá inniu. Bheadh aon trian de na cónaitheoirí gar do líne bus ardmhinicíochta, méadú ó díreach 19% inniu.

Anois táimid ag súil go dtabharfaidh an pobal aiseolas dúinn ar na smaointe móra atá léirithe sa dréachtlíonra seo, chomh maith le sonraí a d’fhéadfaí a fheabhsú a chur in iúl sa phlean líonra Deiridh.”Is féidir an léarscáil den dréachtlíonra bus nua do Ghailimh a fheiceáil ag:

https://galwaydraftnetwork.s3.amazonaws.com/index.html

Chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin, tabhair cuairt ar: https://busconnects.ie/galway