D’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) a líonra bus nua deiridh do Cheantar Uirbeach Phort Láirge. Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de naoi bpríomhghné de BusConnects Phort Láirge a bhfuil sé mar aidhm leo córas bus an cheantair a athrú ó bhonn, rud a mbeidh iompar poiblí níos úsáidí do níos mó daoine mar thoradh air.

Faoi na tograí laistigh den tuarascáil maidir le hathdhearadh líonra bus Phort Láirge, déanfar méadú 100% ar leibhéal na seirbhísí bus i gcathair Phort Láirge agus ina bruachbhailte. Le níos mó bealaí, cuirfear seirbhís ardmhinicíochta ar fáil. Cuirfear feabhas ar mhinicíochtaí ar an Domhnach agus go luath ar maidin. Leathnófar na seirbhísí bus poiblí go ceantair nua, rud a fhágfaidh go mbeidh seirbhísí bus laistigh de shiúl 400 méadar ó 73% de na cónaitheoirí.

Dhéanfaí ​​ceithre bhealach atá beartaithe á reáchtáil gach 15 nóiméad, seacht lá na seachtaine. Áirítear leis sinBealach 4, an Cuarbhóthar Lasmuigh go Bealach. Maidir leis na ceantair nach bhfreastalaítear orthu faoi láthair ach in aon treo amháin, cuirfear seirbhísí déthreo ar fáil iontu. Tabhairt seirbhísí bus nua isteach i gceantair amhail Cill Bharra, An Sciobairín, Bóthar Dhún Mór agus an Sliabh Rua.

D’fhreastalódh gach bealach sa dréacht-líonra busanna nua ar lár na cathrach agus bheadh an príomhphointe idirmhalartaithe suite i gcomharsanacht an Túir Cloig agus timpeall air. Leis sin agus le tabhairt isteach bealaí nua traschathrach, éascófar comaitéireacht traschathrach.

Déanfar táillí a shimpliú sa dóigh is gur féidir cómharlartú a dhéanamh go héasca. Ní bheidh ar chustaiméirí táille bhreise a íoc as athrú idir seirbhísí bus laistigh de thréimhse 90 nóiméad.

I gcomhar leis an ÚNI, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Bus Éireann, is é Jarrett Walker & Associates a d’ullmhú an tuarascáil maidir leis an líonra nua atá á nochtadh inniu, ar gnólacht é atá bunaithe sna Stáit Aontaithe a dhéanann speisialtóireacht i gcórais iompair phoiblí cathrach a dhearadh.

Mairfidh an comhairliúchán ar an dréacht-líonra nua a seoladh inniu ar feadh 6 seachtaine. Seachadfaidh An Post suas le 40,000 leabhrán eolais do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí feadh an dréacht-líonra bus nua atá beartaithe. Tionólfar feachtas fairsing faisnéise poiblí ar feadh sé seachtaine ar na meáin áitiúla go léir. Beidh imeachtaí faisnéise poiblí ar siúl in Tower Hotel Déardaoin an 18 Iúil ó 12 meán lae go dtí 7pm agus Dé hAoine an 19 Iúil ó 9am go 2pm. Beidh seimineár Faisnéise Poiblí ar líne ar siúl Dé Luain 22 Iúil ag 1.30pm. Leis an bpróiseas comhairliúcháin ar líne, tabharfar deis do bhaill den phobal a n-aiseolas maidir leis na tograí a thabhairt. Tabharfar an t-athdhearadh chun críche sna míonna amach romhainn agus cuirfear an líonra nua i bhfeidhm ó 2026 ar aghaidh.

Seo mar a labhair Anne Graham, POF an ÚNI: “Trí BusConnects Phort Láirge, is féidir linn é a dhéanamh níos fusa do dhaoine dul timpeall ar an iompar poiblí, agus an áit seo a dhéanamh níos mealltaí do dhaoine a bhfuil cónaí orthu anseo, a oibríonn anseo nó ar mian leo cuairt a thabhairt uirthi.

“Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de phríomhcholúin BusConnects, agus cinnteofar leis go mbogfaimid i dtreo líonra iompair phoiblí níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí a mheallann daoine amach as a gcarranna agus chuig modhanna iompair níos inbhuanaithe. 

“Leis an dréacht-líonra bus beartaithe a nocht an tÚdarás Náisiúnta Iompair i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Bus Éireann déanfar méadú faoi dhó ar mhéid an líonra busanna i bPort Láirge. Déanfar méadú suntasach leis ar sheirbhísí bus ar fud na cathrach agus na gceantar máguaird chomh maith le naisc nua a chruthú le scoileanna, poist, seirbhísí poiblí agus saoráidí eile.

“Is dea-scéala é sin do mhuintir Phort Láirge, agus mholfainn do na daoine páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin ar líne agus a dtuairimí a roinnt. Cuideoidh an t-aiseolas linn líonra bus atá feabhsaithe go mór a thabhairt chun críche a fhreastalóidh ar riachtanais cathrach atá ag fás.”

Dúirt Stephen Kent, POF Bus Éireann: “Táimid ar bís faoin athrú ó bhonn ar an líonra bus a éascóidh BusConnects Port Láirge. Tá an dréacht-líonra bus nua a nocht an ÚNI ina mhórathrú ar an iompar poiblí sa chathair. Trí mhinicíocht a mhéadú agus seirbhísí bus a leathnú go ceantair nua, spreagfar níos mó daoine ar fud líon níos mó pobal dul ar an mbus. Ónár dtaithí féin, beidh méadú suntasach ar líon na bpaisinéirí mar thoradh air sin. Tá BusConnects Phort Láirge ríthábhachtach do thodhchaí níos inbhuanaithe agus do chaighdeán maireachtála níos fearr, agus molaimid do gach duine eolas a chur orthu féin agus a dtuairimí a chur in iúl tríd an bpróiseas comhairliúcháin.”

Is féidir féachaint ar an léarscáil den dréacht-líonra bus nua do Phort Láirge ag: https://waterforddraftnetwork.s3.amazonaws.com/index.html

Chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin, tabhair cuairt ar: https://busconnects.ie/cities/waterford/waterford-area-bus-network-redesign/